Моля, прочетете Общите условия за ползване на Услуги, които са достъпни през сайта „karikaturi.bg” и, ако сте съгласен с тях, потвърдете това с ваше действие като запитване за услуги (обаждане по телефона, изпращане на имейл) или отбележете съгласието си чрез натискане виртуалния бутон „Поръчай“, за да потвърдите, че сте запознат с тези Общите условия и се задължавате да ги спазвате. С всяко едно от изброените действия се сключва валиден договор между вас като Потребител и „ГИВ А СМАРТ”, както е описано в тези Общи условия.

Общи условия за ползване на услуги, които са достъпни посредством сайта „Karikaturi.bg”

Настоящите Общи условия съдържат описанието на предоставяните от „ГИВ А СМАРТ” ООД, посредством сайта „karikaturi.bg”, услуги и уреждат взаимоотношенията между „ГИВ А СМАРТ” ООД и потребителните на Услуги през сайта „karikaturi.bg”.
I. Дефиниции валидни за тези Общи условия:
1. Karikaturi.bg (karikaturi.bg) е сайт във виртуалното Интернет пространство, който е собственост на „ГИВ А СМАРТ” ООД;

2. „ГИВ А СМАРТ” ООД, за краткост „ГИВ А СМАРТ” е търговското дружество с ЕИК 201056559, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България” №88, П.К. 1680, тел. 0888 282 225, за електронна връзка моля ни пишете на orders@karikaturi.bg. „ГИВ А СМАРТ” е лице, което е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност.

3. Потребител е всяко лице, което ползва Услугите, които са достъпни посредством сайта karikaturi.bg;

4. Сайт, в превод от английски „website“, е съвкупност от взаимно свързани страници, които са достъпни чрез своя постоянен адрес (URL) и съдържат електронни документи, текст, картина, изображения или други материални форматиране посредством HTML или друг протокол и достъпвани посредством HTTP или друг протокол.

5. Услуги, предоставяни посредством сайта „karikaturi.bg” на потребителите, са услуги като: изработка по поръчка на художествени (авторски) произведения за лични (нетърговски) цели; рамкиране на художествени произведения; опаковане на художествени произведения; доставка на художествени произведения, и/или стоки като рамки за художествени произведения. Услугите предоставяне на сайта са предмет на постоянно развитие и допълване и се предоставят само при условията на тези Общи условия и описанието на сайта „karikaturi.bg”.

II. Защита на личните данни.
1. Лични данни.

„ГИВ А СМАРТ” събира и използва лични данни относно своите Потребители, за да им предостави Услуги посредством сайта „karikaturi.bg”. При ползване на Услугите на сайта „karikaturi.bg” Потребителят (лицето) предоставя своето име, адрес, телефон, снимки и описание на идея, както и всяка друга информация, която Потребителят въвежда, използва или доброволно предоставя при достъп или ползване на услуги посредством сайта „karikaturi.bg” или по друг път като телефон, имейл и т.н.

2. Разрешение за предоставяне и използване на лични данни. За ползването на Услугите на сайта „karikaturi.bg” Потребителят декларира, че доброволно предоставя своите лични данни и своето съгласие за тяхното съхранение във всяка страна по света. В случай, че потребителя откаже на предостави своите лични данни на „ГИВ А СМАРТ” в пълнота, както е изброено в предходната алинея, то „ГИВ А СМАРТ” ще бъде в невъзможност да изпълни заявката за Услуги постъпила посредством сайта „karikaturi.bg” или по друг начин. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИ ПОСРЕДСТВОМ САЙТА „karikaturi.bg”, ПРЕДОСТАВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ТРЕТО ЛИЦЕ КАТО СНИМКИ, ИМЕНА И ДРУГИ ДЕТАЙЛИ ОТ ЛИЧНИЯ ЖИВОТ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ Е ПОЛУЧИЛ ПРЕДВАРИТЕЛНО, ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ ОТ ЛИЦЕТО, ЗА КОЕТО СЕ ОТНАСЯТ ДАННИТЕ, ИЛИ НЕГОВ ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ПРЕДИ ДА ГИ ПРЕДОСТАВИ НА „ГИВ А СМАРТ”.

3. Цели за събиране на личните данни и политика за бисквитките (cookies).„ГИВ А СМАРТ” използва личните данни на Потребителите, за да им предоставим заявените от тях Услуги. В допълнение, „ГИВ А СМАРТ” може да инсталира върху компютрите на Потребителите кукита (cookies). Потребителските кукита се използват за, но не единствено, проследяване действията на сайта „karikaturi.bg” посредством Google Analytics, с цел подобряване на предоставяните Услуги и съдържанието и навигацията на сайта „karikaturi.bg”; за една от следните функции на Google AdWords – ремаркетинг, категории по интереси, подобни аудитории, други типове рекламиране въз основа на интереси или насочване по демографски признак и местоположение; и за последяване движенията на мишката и поведението на потребителите на сайта с различни платформи, позволяващи това. Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „ГИВ А СМАРТ” на посочените адрес или от формата за „Контакти” на сайта „karikaturi.bg”.

4. Предоставяне на данните на трети страни. „ГИВ А СМАРТ” няма да продава или предоставя вашите лични данни на трети страни, освен във връзка с изпълнението на заявените Услуги – на автори за изработка на художественото произведение, на куриери за доставка до посочения адрес и т.н.; както е описано в тези Общи условия или освен тогава, когато това е изисквано по закон. Имената на Потребителите, техните е-мейл адреси и телефони няма да бъдат предоставяни по никакъв начин, за целите на директния маркетинг на трети страни.

III. Разрешение за изработка на произведение на изобразителното изкуство.
1. При заявка за Услуга, която включва създаване на произведение на изобразителното изкуство, представляващо портретно изображение, Потребителят декларира, че дава своето изрично и безвъзмездно съгласие за изработката на произведението на „ГИВ А СМАРТ”. В случай, че потребителят, при ползването на Услуги, посредством сайта „karikaturi.bg”, заяви Услуга, която включва създаване на произведение на изобразителното изкуство, представляващо портретно изображение на трето лице, Потребителят декларира, че законово е получил от него (третото лице) правото да предостави неговото изрично и безвъзмездно съгласие за изработка на произведението на „ГИВ А СМАРТ”.

2. Потребителят декларира, че при заявка за Услуга, която включва създаване на произведение на изобразителното изкуство, представляващо портретно изображение на трето лице, потребителят е законово упълномощен да предостави съгласието на трето лице и ще носи цялата законова, материална и морална отговорност, в случай на липсата на съгласие и иск от страна на изобразеното лице.

3. Потребителят декларира, че при заявка за Услуга, която включва използването на търговската марка или интелектуалната собственост, потребителят е законово упълномощен да предостави правото за използване на интелектуалната собственост на „ГИВ А СМАРТ” за извършване на Услугата.

IV. Условия за поръчка и доставка на стоки. Указаната цена за отделните стоки или услуги е крайна и за 1 (един) брой/нарисувано лице и включва цената на доставката само за поръчки над 200 лв. За поръчки над 200 лв. се заплаща аванс.

V. Отговорности. „ГИВ А СМАРТ” поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. „ГИВ А СМАРТ” не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Ползваната информация от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива, на тяхна отговорност и риск. „ГИВ А СМАРТ” не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до сайта „karikaturi.bg”.

VI. Запазени права. Всички авторски права за предоставяните Услуги чрез сайта „karikaturi.bg“ възникват за „ГИВ А СМАРТ”. Потребителят няма право да ползва Услугите на сайта „karikaturi.bg“ за търговски цели, без изричното писмено съгласие на „ГИВ А СМАРТ”. За лицензия за търговски цели моля се свържете с „ГИВ А СМАРТ”.

Възпроизвеждането на каквато и да било част от съдържанието на сайта „karikaturi.bg” – статии, фотографии, графични елементи – както пълно, така и частично, е разрешено единствено с изричното писмено съгласие на „ГИВ А СМАРТ”. Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Всички права са запазени.

VII. Промяна на Общите условия. Тези условия могат да се променят по всяко време от „ГИВ А СМАРТ”, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им на сайта „karikaturi.bg” или след информиране на Потребителите по влязли в сила договори.
Ако имате някакви забележки относно прилагането на настоящата политика или въпроси относно данните, които събираме, можете да се свържете с нас.

Първа редакция: 23 март 2015 г.
Последна актуализация: 02 януари 2019 г.